Regulamin sklepu internetowego zdrowszezycie.eu

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 01.09.2020 roku.

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego zdrowszezycie.eu działającego pod adresem: https://www.zdrowszezycie.eu/ jest Izabela Bobowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  Porady Żywieniowe Izabela Bobowska, Skomielna Biała 454, 32-434 Skomielna Biała, NIP 7352164371, REGON 356882754, email: iza@zdrowszezycie.eu.

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: https://www.zdrowszezycie.eu/

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu, rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu, rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania w formie elektronicznej, a także za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: rodzaj produktów, ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Dane bilingowe – dane Klienta, w tym jego dane osobowe, pozwalające poprawnie wystawić przez Sklep fakturę za wykupione produkty objęte zamówieniem.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

II. Rejestracja i logowanie

1. Rejestracja jest warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Założenie konta Klienta jest nieodpłatne.

3. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail jako loginu oraz hasła.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

III. Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.zdrowszezycie.eu/. Zamówienia złożone w weekend (sobota, niedziela) będą realizowane w pierwszy kolejny Dzień roboczy. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazując sposób odbioru i płatności za zamówienie.

W przypadku wybory jako opcja płatności „płatność kartą” realizacja zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

– zamawiany produkt;

– adres rozliczeniowy;

– numer telefonu

– adres e-mail, na jaki ma być przesłany zakupiony produkt (treść cyfrowa);

– sposób płatności.

3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku zawierającego się w polu „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sklepem umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku zawierającego się w polu „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Sklep wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, tj:

– przewidywany termin wysyłki,

– wybrany rodzaj płatności,

– całkowitą wartość zamówienia,

– dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres),

– wykaz zamówionych produktów,

– informację, iż dostarczenie treści cyfrowej nastąpi przed upływem 14 dni od momentu złożenia zamówienia, a tym samym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,

– adres www Sklepu Internetowego,

– adres e-mail Sklepu.

7. Klient dokonując wyboru sposobu płatności nie ma możliwości wyboru opcji płatności za obraniem ze względu na to, iż przedmiotem sprzedaży jest produkt cyfrowy.

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: 

10. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminu oraz sporządzenia jego wydruku.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy nie przechowuje treści zawartych umów.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IV. Ceny produktów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.zdrowszezycie.eu/ i oferuje towary/produkty cyfrowe znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

– są cenami brutto i podawane są w złotych polskich;

– nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat (np. kosztów dokonania płatności).

3. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach.

4. Ceną wiążącą i ostateczną zamówienia jest suma ceny produktu podanej na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta i wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca również koszty przesyłki, dokonania płatności) przedstawiana jest na stronie https://www.zdrowszezycie.eu/

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej wartość produktów + koszt wysyłki wskazany w opisie towarów, jeżeli jest to produkt fizyczny wysyłany do klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej ) można dokonać:

– przelewem na konto: 95 1050 1445 1000 0092 5950 3390

– szybkim przelewem internetowym,

– Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

– zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sklepu wskazany w informacji wyświetlanej po potwierdzeniu przez Klienta zakupu oraz w treści wiadomości e-mail generowanej na adres e-mail Klienta po dokonaniu tej czynności.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

3. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od Konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

4. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

VI. Dostawa

1. Dostawa zamówionych produktów cyfrowych odbywa się za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail.

2. Dostawa zamówionych produktów cyfrowych odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

VII. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów cyfrowych do Klienta.

2. Po wybraniu produktu cyfrowego Sklep przystępuje do realizacji zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta e-booka zamówienie jest realizowane natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku wyboru przez Klienta porady żywieniowej lub planu diety, zamówienie jest realizowane w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

3. W przypadku zakupu przez Klienta planu diety, Klient może dowolnie często kontaktować się ze Sklepem, Sklep kontaktuje się z Klientem w takim przypadku przynajmniej raz w tygodniu.

4. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o kilka dni o czym Klient zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową.

VIII. Wymiana towaru

  1. Zamówiony produkt cyfrowy nie podlega wymianie ani zwrotowi.

IX. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Sklep, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sklepu. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, rodzaj produktu cyfrowego produktu oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

3. Sklep rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę tego produktu – a jeśli nie jest to możliwe – sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu.

5. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sklep.

X. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj.  przed upływem 14 dni od zawarcia umowy) oraz Konsument został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy spełnienie świadczenia nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

.XI. Dane osobowe,

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym jest: Izabela Bobowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  Porady Żywieniowe Izabela Bobowska, Skomielna Biała 454, 32-434 Skomielna Biała, NIP 7352164371, REGON 356882754.
  2. Ma Pan/Pani  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pana/Pani szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, a także do ich przenoszenia.
  3. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zamówienia i realizacji umowy, dla celów podatkowych, rachunkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. W pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, obsługę informatyczną, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
  8. Pana/Pani dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

XII. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), wskazujemy, że minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym firmy, stanowią: – Komputer PC lub MAC – System operacyjny – Procesor 500 Mhz – 256 MB RAM – Dysk 10 GB – Zainstalowana przeglądarka internetowa – Dostęp do sieci World Wide Web – adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Pełna treść Polityki Prywatności znajduje się pod adresem: https://www.zdrowszezycie.eu/polityka-prywatnosci/

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług dla użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

a) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

b) działa na szkodę Sklepu podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,

c) uchyla się od dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2. Informujemy również o obowiązywaniu ustawowego zakazu dostarczania na witrynę naszego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Sklep uznane za niepożądane, Sklep z zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.